EXECUTIVE TEAM

TALEB AL KHAURI

TALEB AL KHAURI

THE OWNER OF TALEB GROUP
MOHAMED TALEB AL KHAURI

MOHAMED TALEB AL KHAURI

Managing Director
ALI TALEB AL KHAURI

ALI TALEB AL KHAURI

Deputy Managing Director
AHMED TALEB AL KHAURI

AHMED TALEB AL KHAURI

Deputy Managing Director
EIHAB ABU SHAKRA

EIHAB ABU SHAKRA

COO & Credit Manager
SUSANNA TOI

SUSANNA TOI

Executive Director(Business Development )
Jayashankar Pillai Madhavan

Jayashankar Pillai Madhavan

Director of Schools
ALI TALEB AFAIFA

ALI TALEB AFAIFA

Public Relations Manager
 SANKUNNY SUDDESH

SANKUNNY SUDDESH

Finance Manager
TARIQ GHAITH

TARIQ GHAITH

Corporate Logistic Manager
MOHAMED FARRAG

MOHAMED FARRAG

Marketing Manager
SUNIL KUMAR

SUNIL KUMAR

Assistant Finance Manager